Các văn bản, quy định, hướng dẫn về kiểm định chất lượng giáo dục

12/07/2018

Các văn bản, quy định, hướng dẫn về kiểm định chất lượng giáo dục

Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Mỏ - Địa chất

13/08/2017

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Kế hoạch triển khai tự đánh giá CLGD Trường

30/06/2016

Kế hoạch triển khai tự đánh giá CLGD Trường