Chức năng và Nhiệm vụ

05/04/2017

Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác xây dựng và vận hành các quy trình khảo thí và đảm bảo chất lượng bên trong Trường và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Nhiệm vụ:

 • Chủ trì xây dựng dự thảo các quy định nội bộ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng.
 • Chủ trì xây dựng các mục tiêu, chính sách, quy trình, quy định và các kế hoạch cụ thể của hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục trong Trường.
 • Chủ trì xây dựng quy trình kiểm tra, thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp; các quy trình đánh giá đồ án tốt nghiệp, đề cương luận văn thạc sĩ, đề cương luận án tiến sĩ, chuyên đề luận án tiến sĩ và luận văn thạc sĩ… theo đúng các quy chế và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Tham gia tổ chức các kỳ thi tuyển sinh theo quy chế và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức thực hiện đúng thủ tục, quy trình đối với các loại hình thi tuyển sinh, thi học phần, bảo vệ tốt nghiệp thuộc các hệ đào tạo của Trường: Quản lý, kiểm tra và giám sát việc tổ chức bốc thăm, tổ hợp đề thi, sao in đề thi; tổ chức thi tự luận và thi trắc nghiệm trên máy tính; chủ trì thực hiện các khâu phục vụ công tác chấm thi, làm phách bài thi, báo điểm và lưu trữ, phân tích xử lý kết quả thi; chủ trì thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài thi.
 • Tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống ngân hàng đề thi, đáp án thi; cải tiến và phát triển các hình thức thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành, các hệ, các bậc đào tạo.
 • Tham gia hội đồng xử lý kết quả học tập cuối mỗi học kỳ và hội đồng xét tốt nghiệp. Phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng dữ liệu nhập học - phân ngành/lớp học, dữ liệu xử lý học tập, kết quả học tập và số liệu tốt nghiệp; cập nhật định kỳ dữ liệu cấp chứng chỉ, văn bằng.
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ thông tin phản hồi kết quả giáo dục đối với các trình độ, các hệ đào tạo: Chương trình đào tạo, học phần, giảng viên, người học, việc làm sau khi tốt nghiệp của người học…
 • Làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai công tác tự đánh giá chương trình đào tạo, tự đánh giá cơ sở đào tạo phục vụ công tác đánh giá ngoài (kiểm định chất lượng).
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan cập nhật báo cáo tự đánh giá, đảm bảo chất lượng hàng năm.
 • Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giảng viên trong Trường về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng; làm dịch vụ khảo thí, tư vấn công tác đảm bảo chất lượng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
 • Xây dựng kế hoạch và triển khai đăng ký kiểm định chất lượng đối với các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong khu vực và quốc tế.