CV số 412/MĐC-ĐBCL về kế hoạch cải tiến chất lượng giữa chu kỳ năm 2020

19/08/2020

Thực hiện kế hoạch xây dựng Báo cáo cải tiến chất lượng Cơ sở giáo dục giữa chu kỳ kiểm định (2018-2023) của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Nhà trường đề nghị các phòng/ban chức năng trong Trường thực hiện tự đánh giá theo các mẫu kèm theo công văn này (Phụ lục 1 - 4)

Tải về tại đây