Công văn số 845/QĐ-MĐC ngày 03/9/2020 vv triệu tập cán bộ tham gia phỏng vấn KSCT ĐGN 04 CTĐT

05/09/2020

Quyết định triệu tập và Danh sách tham gia phỏng vấn phục vụ công tác KSCT Đánh giá ngoài 04 CTĐT: KT Mỏ, KT Tuyển khoáng, KT Trắc địa - Bản đồ, KT Dầu khí

Công văn số 454/MĐC-ĐBCL vv Kế hoạch tổng thể chuẩn bị cho KSCT đánh giá ngoài 04 CTĐT

05/09/2020

Thực hiện kế hoạch ĐBCL năm học 2019-2020, Nhà trường đã hoàn thành công tác TĐG và triển khai công tác ĐGN 04 CTĐT các ngành: KT Mỏ, KT Tuyển khoáng, KT Trắc địa - Bản đồ và KT Dầu khí

Công văn số 437/MĐC-ĐBCL về việc kế hoạch chuẩn bị KSSB 07 CTĐT

24/08/2020

Công văn số 437/MĐC-ĐBCL về việc kế hoạch chuẩn bị Khảo sát sơ bộ 07 CTĐT các ngành: Kỹ thuật Mỏ; Kỹ thuật tuyển khoáng; Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ; Kỹ thuật Dầu khí; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật Xây dựng; Kỹ thuật Môi trường

Sô 310a Thông báo Kết luận cuộc họp Triển khai Đánh giá ngoài ngày 15-6-2020

17/06/2020

Công văn Sô 310a về việc Thông báo Kết luận cuộc họp Triển khai Đánh giá ngoài ngày 15-6-2020

Thông báo số 298-TB-MĐC về kết luận cuộc họp Tư vấn Hoàn thiện Báo cáo TĐG ngày 8-6-2020

17/06/2020

Thông báo số 298-TB-MĐC về kết luận cuộc họp Tư vấn Hoàn thiện Báo cáo Tự đánh giá ngày 8-6-2020