Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học: Luật số 34/2018/QH14 ngày 22/12/2018. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

15/07/2019

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học: Luật này áp dụng đối với cơ sở giáo dục đại học, tổ chức và cá nhân có liên quan đến giáo dục đại học.

File đính kèm