Thông báo nhận đơn phúc khảo Học kỳ 2, đợt 2, lần 1 năm học 2017 - 2018 (Đối với các HP đã lên điểm)

03/07/2018

Thông báo nhận đơn phúc khảo Học kỳ 2, đợt 2, lần 1 năm học 2017 - 2018 từ ngày 8h00, ngày 03/7/2018 đến 17h ngày 06/7/2018 (Các học phần đã lên điểm ở danh sách kèm theo)

  • Sinh viên nộp đơn phúc khảo tại Phòng Khảo thí & ĐBCLGD, F107 (Sử dụng Mẫu đơn phúc khảo)
  • Nếu sinh viên có thắc mắc khác về điểm thi (chưa cập nhật điểm, ..) thì gửi đơn kiến nghị xem xét (sử dụng Mẫu đơn đề nghị).
  • Lưu ý: Các đơn đề nghị xem xét về điểm chỉ được xem xét giải quyết trong thời gian nhận đơn phúc khảo
File đính kèm