Danh sách phòng thi Học kỳ 21K1B (Năm học 2021-2022)

22/12/2021

Phòng ĐBCLGD kính gửi Quý Thầy/Cô,

1) Danh sách phòng thi trực tuyến đợt thi Học kỳ 1_ đợt 2 (HK1B) năm học 2021-2022 (đã được tách riêng theo từng Khoa cho 02 đợt HK1B và HK1B.K66); kính đề nghị thầy cô chuyển tới các GV và CBCT đã được bộ môn phân công;

2) Quyết định số 1298/QĐ-MĐC quy định về Công tác Khảo thí.

 

Chúng tôi xin lưu ý Quý Thầy/Cô một số vấn đề như sau:   

1. Phòng thi trực tuyến đã được tạo sẵn bao gồm: Cán bộ coi thi (CBCT), Sinh viên dự thi (SV), Cán bộ hỗ trợ (phòng ĐBCL), Thanh tra.

Lưu ý:  Do khối lượng phòng thi HK1B khá lớn và tiếp thu ý kiến của các Khoa, từ đợt thi này, Nhà trường sẽ không tạo thêm phòng thi trên MS Teams đối với các môn thi theo hình thức Tự luận (TLL). Giảng viên giao đề tài và thu bài trực tiếp với lớp giảng dạy, chấm điểm và nộp lại bài thi theo quy định.

2. Sau khi có phòng thi trực tuyến trên MS Teams, kính đề nghị Quý Thầy Cô thực hiện “Active” và tạo lịch nhắc thi để SV được vào phòng thi đúng lịch. 

Lưu ý:

- Quý Thầy/ Cô yêu cầu sinh viên gửi bài thi Tiểu luận/ Bài tập lớn vào địa chỉ email: khaothiSV@humg.edu.vn muộn nhất đến trước khi kết thúc giờ thi theo lịch thi;

- Quý Thầy/ Cô tập hợp bài thi của sinh viên (bài tiểu luận/ bài tập lớn...), gửi các file bài, file ghi âm buổi thi  về địa chỉ email quy định riêng của Khoa (VD: khaothi01@humg.edu.vn (khoa Khoa học Cơ bản), khaothi02@humg.edu.vn (Khoa Lý luận Chính trị),...);

- Ngay sau khi kết thúc buổi thi, CBCT gửi  Danh sách điểm danh/Biên bản xử lý kỷ luật phòng thi (nếu có) vào địa chỉ email của cán bộ hỗ trợ phòng thi.

3. Ban chủ nhiệm Bộ môn tập hợp bảng điểm các môn thi do bộ môn phụ trách gửi vào email khaothi@humg.edu.vn  muộn nhất 02 tuần sau khi kết thúc kỳ thi để phòng ĐBCL tổng hợp và nhập điểm vào hệ thống Edusoft.

Lưu ý:

Danh sách thi chưa cập nhật dữ liệu Cấm thi do Nợ Học phí hoặc Cấm thi do Giảng viên. Kính đề nghị thấy cô nhập C (Cấm thi do Giảng viên) vào cột điểm A khi gửi lại bảng điểm thi cho Phòng ĐBCLGD.

Trân trọng cảm ơn!