Thông báo đăng ký ONLINE Phúc khảo bài thi K65 Đợt 2, bài thi HK.2A NH2020-2021 và giải quyết Thắc mắc điểm thi

13/04/2021

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi K65 Đợt 2 (đã thi các ngày 22-27/3/2021) và Học kỳ 2A Năm học 2020-2021 (đã thi các ngày 29/3 - 3/4/2021) từ ngày 13/4 đến 21h00 Thứ tư ngày 21/4/2021.

 

Sinh viên dùng tài khoản email của Nhà trường đã cấp, điền ĐƠN XIN PHÚC KHẢO ONLINE và hoàn thành đầy đủ lệ phí phúc khảo tại Bộ phận một cửa theo khung thời gian như sau:

+ 13h00 - 17h00 Thứ hai ngày 19/4/2021;

+ 08h00 - 11h00 Thứ năm các ngày 15/4 và 22/4/2021.

Hoặc theo link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=K9ZSyDIw3EyWqzDkNo-r190o4G-F1cRDvLqYrKVcmg5UMUk1WEVVWkxGQkNZVlhWNTJKSkcxVk5TRy4u

Không tổ chức chấm bài và trả kết quả phúc khảo nếu sinh viên chưa hoàn thành lệ phí phúc khảo.

 

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục sẽ phối hợp với Phòng Hành chính - Tổng hợp, các Khoa, Bộ môn và giảng viên để hoàn thành việc chấm bài, trả kết quả phúc khảo cho các em sinh viên theo Quy định.

 

Đối với các đề nghị xem xét, kiểm tra về điểm thi chỉ được giải quyết trong thời gian Nhà trường nhận đơn phúc khảo. Đề nghị sinh viên sử dụng tài khoản email của Nhà trường đã cấp, gửi ĐƠN XIN KIỂM TRA ĐIỂM THI ONLINE hoặc theo link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=K9ZSyDIw3EyWqzDkNo-r190o4G-F1cRDvLqYrKVcmg5UMkFHVUQ3R0JZSkhFRDZWVUZaV1JKNDVWSi4u