Lịch thi HK1B NH2022-2023; Danh sách phòng thi HK1B NH2022-2023 có cập nhật thông tin Nợ học phí đến ngày 08/12/2022

12/12/2022

Đề nghị sinh viên lưu ý, nghiêm túc chấp hành QĐ số 1615/QĐ-MĐC ngày 27/11/2019 Quy định về công tác thu, nộp học phí. Sinh viên tiếp tục hoàn thành học phí đến hết Thứ sáu ngày 16/12/2022. Sau ngày 16/12/2022, cán bộ coi thi sẽ không cho SV còn nợ học phí - có ghi chú rõ trong Danh sách phòng thi cập nhật, được vào phòng thi.

Tải về tại đây