Thông báo nhận đơn phúc khảo kỳ thi Lần 1, Kỳ III, NH 2016-2017

14/08/2017

Phòng Khảo thí và ĐBCLGD nhận đơn phúc khảo kỳ thi Lần 1, HK III, NH 2016-2017 từ ngày 14/8 đến 17:00 ngày 17/8/2017 (Các HP trong DS)

Phòng Khảo thí và ĐBCLGD nhận đơn phúc khảo kỳ thi Lần 1, HK III, NH 2016-2017 từ ngày 14/8 đến 17:00 ngày 17/8/2017 (Xem danh sách các HP)

Các học phần còn lại nhận đơn đến 17:00 23/8/2017

Sinh viên nộp đơn phúc khảo tại Phòng Khảo thí & ĐBCLGD, F107 (Mẫu đơn phúc khảo).

*Lưu ý: Các đơn đề nghị thắc mắc về điểm thi các học phần chỉ được xem xét giải quyết trong thời gian nhận đơn phúc khảo.