Thông báo nhận đơn phúc khảo kỳ thi Lần 2, Đợt 2, Học kỳ 2, NH 2016-2017

31/08/2017

Phòng Khảo thí và ĐBCLGD nhận đơn phúc khảo đợt của kỳ thi Đợt 2, Lần 2, HK 2, NH 2016-2017

Phòng Khảo thí và ĐBCLGD nhận đơn phúc khảo của kỳ thi Lần 2, Đợt 2, HK 2, NH 2016-2017

  1.  Đợt 1 từ ngày 29/8 đến 17:00 ngày 01/9/2017 (Xem danh sách các HP)
  2. Đợt 2 từ 31/8 đến 17:00 ngày 05/9/2017 (Xem danh sách các HP)

 

Sinh viên nộp đơn phúc khảo tại Phòng Khảo thí & ĐBCLGD, F107 (Mẫu đơn phúc khảo).

*Lưu ý: Các đơn đề nghị thắc mắc về điểm thi các học phần chỉ được xem xét giải quyết trong thời gian nhận đơn phúc khảo.