Thông báo về các nhóm học phần chưa có lịch thi HK I đợt 2 lần 1 năm học 2017-2018

06/01/2018

Phòng Khảo thí & ĐBCLGD thông báo về các nhóm học phần chưa có lịch thi HK I đợt 2 lần 1 năm học 2017-2018

         TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT

            PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

 

THÔNG BÁO VỀ CÁC NHÓM HỌC PHẦN CHƯA CÓ LỊCH THI 

          ĐỢT 2 LẦN 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018

       

Mã môn học

Tên học phần

Nhóm

Số lượng

Ghi chú

4010614

Tiếng Anh 2

100

45

Thực tập từ ngày 10/1-14/1/2018

4010614

Tiếng Anh 2

101

45

 

4010614

Tiếng Anh 2

94

28

 

4010614

Tiếng Anh 2

96

45

 

4010702

Giáo dục thể chất 2

03

2

 

4010702

Giáo dục thể chất 2

04

1

 

4010702

Giáo dục thể chất 2

05

4

 

4010703

Giáo dục thể chất 3

02

1

 

4010703

Giáo dục thể chất 3

16

3

 

4010703

Giáo dục thể chất 3

58

1

 

4010703

Giáo dục thể chất 3

66

1

 

4010703

Giáo dục thể chất 3

79

2

 

4010704

Giáo dục thể chất 4

01

3

 

4010705

Giáo dục thể chất 5

40

2

 

4010705

Giáo dục thể chất 5

43

1

 

4010705

Giáo dục thể chất 5

54

3

 

4010705

Giáo dục thể chất 5

71

1

 

4010705

Giáo dục thể chất 5

74

1

 

4010705

Giáo dục thể chất 5

77

1

 

4010705

Giáo dục thể chất 5

81

1

 

4010705

Giáo dục thể chất 5

86

1

 

4010705

Giáo dục thể chất 5

88

1

 

4010705

Giáo dục thể chất 5

96

1

 

4020301

Đường lối CM của Đảng CSVN

44

60

 

4070102

Kinh tế vĩ mô

05

60

 

4070102

Kinh tế vĩ mô

07

60

 

4110302

Ứng dụng tin học trong kỹ thuật môi trường

05

52

Nhóm 3:thực tập sinh học từ 10-15/1/2018

Tổng

 

 

     426

 

               Phòng Khảo thí & ĐBCLGD sẽ bổ sung lịch thi cho các nhóm học phần trên sau khi đã

           cập nhật đầy đủ thông tin trong khoảng thời gian từ ngày 8 – 12/01/2018. Lịch thi cụ thể sẽ được

           thông báo tại website http://khaothi.humg.edu.vn