Công văn số 454/MĐC-ĐBCL vv Kế hoạch tổng thể chuẩn bị cho KSCT đánh giá ngoài 04 CTĐT

05/09/2020

Thực hiện kế hoạch ĐBCL năm học 2019-2020, Nhà trường đã hoàn thành công tác TĐG và triển khai công tác ĐGN 04 CTĐT các ngành: KT Mỏ, KT Tuyển khoáng, KT Trắc địa - Bản đồ và KT Dầu khí

Kết quả phúc khảo kỳ thi 181HN_D1_L1

20/01/2019

Kết quả phúc khảo kỳ thi 181HN_D1_L1

Kết quả phúc khảo kỳ thi lần 2, học kỳ 2, năm học 2017-2018 (172HN_L2)

25/09/2018

Kết quả phúc khảo kỳ thi lần 2, học kỳ 2, năm học 2017-2018 (172HN_L2)