Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học: Luật số 34/2018/QH14 ngày 22/12/2018. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

15/07/2019

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học: Luật này áp dụng đối với cơ sở giáo dục đại học, tổ chức và cá nhân có liên quan đến giáo dục đại học.

Khung đảm bảo chất lượng cấp độ chương trình đào tạo

03/06/2019

Khung đảm bảo chất lượng cấp độ chương trình đào tạo