Thông báo nhận đơn phúc khảo Học kỳ 1, đợt 1, lần 1 năm học 2018 - 2019 (181HN_D1_L1)

27/11/2018

Phòng Khảo thí & ĐBCLGD nhận đơn phúc khảo Học kỳ 1, đợt 1, lần 1 năm học 2018 - 2019 từ 8h00 ngày 28/11/2018 đến 17h ngày 7/12/2018 (Đối với các học phần đã lên điểm) Sinh viên nộp đơn phúc khảo tại Phòng Khảo thí & ĐBCLGD, Nhà F, phòng 1.07 (Sử dụng Mẫu đơn phúc khảo). Nếu sinh viên có thắc mắc khác về điểm thi (Chưa cập nhật điểm,...) thì gửi đơn kiến nghị xem xét (Sử dụng Mẫu đơn đề nghị). Lưu ý: Các đơn đề nghị xem xét về điểm thi chỉ được giải quyết trong thời gian nhận đơn phúc khảo.

Kết quả phúc khảo kỳ thi lần 2, học kỳ 2, năm học 2017-2018 (172HN_L2)

25/09/2018

Kết quả phúc khảo kỳ thi lần 2, học kỳ 2, năm học 2017-2018 (172HN_L2)

Kết quả phúc khảo kỳ thi lần 1 học kỳ 3, năm học 2017-2018

19/09/2018

Kết quả phúc khảo kỳ thi lần 1 học kỳ 3, năm học 2017-2018

Nhận đơn phúc khảo Học kỳ 2 lần 2 và Học kỳ phụ năm học 2017 - 2018 (172HN_L2; 173HN_L1)

28/08/2018

Thông báo nhận đơn phúc khảo Học kỳ 2 lần 2 và Học kỳ phụ năm học 2017 - 2018 (172HN_L2; 173HN_L1) từ ngày 8h00, ngày 29/8/2018 đến 17h ngày 6/9/2018 Sinh viên nộp đơn phúc khảo tại Phòng Khảo thí & ĐBCLGD, F107 (Sử dụng Mẫu đơn phúc khảo) Nếu sinh viên có thắc mắc khác về điểm thi (chưa cập nhật điểm, ..) thì gửi đơn kiến nghị xem xét (sử dụng Mẫu đơn đề nghị). Lưu ý: Các đơn đề nghị xem xét về điểm chỉ được xem xét giải quyết trong thời gian nhận đơn phúc khảo