Kết quả chấm bài phúc khảo Học kỳ 2, năm học 2019 - 2020

11/08/2020

Thông báo kết quả chấm bài phúc khảo học kỳ 2, năm học 2019-2020 (đợt 1 và đợt 2)

TB số 365/MĐC-ĐBCL vv chấm bài, cập nhật điểm, hoàn thoàn học phí HK2 năm học 2019-2020

24/07/2020

Thông báo số 365/MĐC-ĐBCL vv chấm bài, cập nhật điểm, hoàn thoàn học phí HK2 năm học 2019-2020

Thông báo số 273/MĐC-ĐBCL về việc hoàn thiện minh chứng và báo cáo Tự đánh giá

24/07/2020

Thông báo số 273/MĐC-ĐBCL về việc hoàn thiện minh chứng và báo cáo Tự đánh giá 07 CTĐT