Về việc hoàn thiện minh chứng và báo cáo Tự đánh giá

16/05/2019

Về việc triển khai hoàn thiện minh chứng và báo cáo TĐG 4 chương trình đào tạo

Các văn bản, quy định, hướng dẫn về kiểm định chất lượng giáo dục

12/07/2018

Các văn bản, quy định, hướng dẫn về kiểm định chất lượng giáo dục