Sô 310a Thông báo Kết luận cuộc họp Triển khai Đánh giá ngoài ngày 15-6-2020

17/06/2020

Công văn Sô 310a về việc Thông báo Kết luận cuộc họp Triển khai Đánh giá ngoài ngày 15-6-2020

Thông báo số 298-TB-MĐC về kết luận cuộc họp Tư vấn Hoàn thiện Báo cáo TĐG ngày 8-6-2020

17/06/2020

Thông báo số 298-TB-MĐC về kết luận cuộc họp Tư vấn Hoàn thiện Báo cáo Tự đánh giá ngày 8-6-2020

CV số 277/TB/MĐC VV hoàn thiện Minh chứng và Báo cáo Tự đánh giá

17/06/2020

Căn cứ vào Kế hoạch Tự đánh giá của 7 CTĐT, để hoàn thiện nội dung Báo cáo TĐG và các Minh chứng phục vụ công tác Đánh giá ngoài, Nhà trường mời TS Nguyễn Thị Thu Hương chuyên gia kiểm định chất lượng giáo dục về trường để trao đổi, tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho các nhóm phụ trách các tiêu chuẩn trong Báo cáo Tự đánh giá.

TB số 241/TB/MĐC kết luận cuộc họp TĐG CTĐT ngày 15/5/2020

17/06/2020

Thông báo số 241/TB/MĐC kết luận cuộc họp Tự đánh giá CTĐT ngày 15/5/2020