CV số 277/TB/MĐC VV hoàn thiện Minh chứng và Báo cáo Tự đánh giá

17/06/2020

Căn cứ vào Kế hoạch Tự đánh giá của 7 CTĐT, để hoàn thiện nội dung Báo cáo TĐG và các Minh chứng phục vụ công tác Đánh giá ngoài, Nhà trường mời TS Nguyễn Thị Thu Hương chuyên gia kiểm định chất lượng giáo dục về trường để trao đổi, tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho các nhóm phụ trách các tiêu chuẩn trong Báo cáo Tự đánh giá.

File đính kèm