Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Mỏ - Địa chất

13/08/2017

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Kế hoạch triển khai tự đánh giá CLGD Trường

30/06/2016

Kế hoạch triển khai tự đánh giá CLGD Trường

Văn bản QPPL

26/04/2017

Thông tư 38/2013/TT-BGD&ĐTngày 29/11/2017

Văn bản hướng dẫn

26/04/2017

CV - 1075 HƯỚNG DẪN TĐG