Kết quả phúc khảo kỳ thi 181HN_D1_L1

20/01/2019

Kết quả phúc khảo kỳ thi 181HN_D1_L1

Kết quả phúc khảo kỳ thi lần 2, học kỳ 2, năm học 2017-2018 (172HN_L2)

25/09/2018

Kết quả phúc khảo kỳ thi lần 2, học kỳ 2, năm học 2017-2018 (172HN_L2)

Kết quả phúc khảo kỳ thi lần 1 học kỳ 3, năm học 2017-2018

19/09/2018

Kết quả phúc khảo kỳ thi lần 1 học kỳ 3, năm học 2017-2018

Thông báo về các nhóm học phần chưa có lịch thi HK I đợt 2 lần 1 năm học 2017-2018

06/01/2018

Phòng Khảo thí & ĐBCLGD thông báo về các nhóm học phần chưa có lịch thi HK I đợt 2 lần 1 năm học 2017-2018