Về việc hoàn thiện minh chứng và báo cáo Tự đánh giá

16/05/2019

Về việc triển khai hoàn thiện minh chứng và báo cáo TĐG 4 chương trình đào tạo

Các văn bản, quy định, hướng dẫn về kiểm định chất lượng giáo dục

12/07/2018

Các văn bản, quy định, hướng dẫn về kiểm định chất lượng giáo dục

Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Mỏ - Địa chất

13/08/2017

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Kế hoạch triển khai tự đánh giá CLGD Trường

30/06/2016

Kế hoạch triển khai tự đánh giá CLGD Trường

Văn bản QPPL

26/04/2017

Thông tư 38/2013/TT-BGD&ĐTngày 29/11/2017

Văn bản hướng dẫn

26/04/2017

CV - 1075 HƯỚNG DẪN TĐG

Văn bản

26/04/2017

CV 109/KĐCL về việc triển khai công tác thẩm định và xác nhận các điều kiện ĐBCL giáo dục Đại học năm 2017