Nhận đơn phúc khảo kỳ thi đợt 1, học kỳ 1, năm học 2017-2018 tại Hà Nội (lần 2)

21/11/2017

Phòng Khảo thí và ĐBCLGD nhận đơn phúc khảo của kỳ thi Lần 1, Đợt 1, HK 1, NH 2017-2018

Phòng Khảo thí và ĐBCLGD nhận đơn phúc khảo của kỳ thi Đợt 1, HK 1, NH 2017-2018

 

  1.  Đợt 1 nhận đơn phúc khảo (đối với các HP đã lên điểm trước ngày 20/11) từ ngày 20/11 đến 17:00 ngày 24/11/2017 (Xem danh sách các HP đã lên điểm trước ngày 20/11)
  2.  Đợt 2 nhận đơn phúc khảo (đối với các HP đã lên điểm trước ngày 30/11) từ ngày 01/12 đến 17:00 ngày 05/12/2017 (Xem danh sách các HP đã lên điểm trước ngày 30/11)

 

Sinh viên nộp đơn phúc khảo tại Phòng Khảo thí & ĐBCLGD, F107 (Mẫu đơn phúc khảo).

*Lưu ý: Nếu sinh viên có thắc mắc khác về điểm thi (chưa có điểm, sai sót, ..) thì gửi đơn đề nghị xem xét. Các đơn đề nghị xem xét về điểm chỉ được xem xét giải quyết trong thời gian nhận đơn phúc khảo (Mẫu đơn đề nghị download tại đây)