Thông báo nhận đơn phúc khảo Học kỳ 3 năm học 2019 - 2020

17/08/2020

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo Học kỳ 3 năm học 2019 - 2020 từ 8h00 thứ 3 ngày 18/8/2020 đến 17h00 thứ 6 ngày 22/8/2020. Sinh viên nộp đơn phúc khảo hoặc đơn kiến nghị xem xét, kiểm tra điểm tại Bộ phận một cửa Trường Đại học Mỏ - Địa chất tầng 1 nhà C12 tầng. 

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục sẽ phối hợp với Phòng Hành chính - Tổng hợp, các Khoa, Bộ môn và giảng viên để hoàn thành việc chấm bài, trả kết quả phúc khảo cho các em sinh viên.

Lưu ý: - Mẫu đơn phúc khảo: http://humg.edu.vn/mot-cua/Pages/home.aspx?ItemID=3

           - Các đơn đề nghị xem xét về điểm thi chỉ được giải quyết trong thời gian nhận đơn phúc khảo.