Công văn số 845/QĐ-MĐC ngày 03/9/2020 vv triệu tập cán bộ tham gia phỏng vấn KSCT ĐGN 04 CTĐT

05/09/2020

Quyết định triệu tập và Danh sách tham gia phỏng vấn phục vụ công tác KSCT Đánh giá ngoài 04 CTĐT: KT Mỏ, KT Tuyển khoáng, KT Trắc địa - Bản đồ, KT Dầu khí