Thông báo nhận đơn phúc khảo kỳ thi Lần 2, Đợt 2, Học kỳ 2, NH 2016-2017

31/08/2017

Phòng Khảo thí và ĐBCLGD nhận đơn phúc khảo đợt của kỳ thi Đợt 2, Lần 2, HK 2, NH 2016-2017

Số 39/MĐC-KT&ĐBCLGD

31/08/2017

Về việc thông báo khảo thí đào tạo sau đại học

Số 361/TB-MĐC

31/08/2017

Thông báo kết luận Hội nghị về công tác khảo thí NH 2016-2017