Kết quả phúc khảo kỳ thi đợt 2, lần 1, học kỳ 1, năm học 2017-2018

01/03/2018

Kết quả phúc khảo kỳ thi đợt 2, lần 1, học kỳ 1, năm học 2017-2018 (các HP trong danh sách chưa có điểm phúc khảo sẽ tiếp tục được cập nhật..)

Lich thi và Danh sách phòng thi Học kỳ 1 đợt 2 lần 1 năm học 2017-2018 (171HN-D2-L1)

02/01/2018

Lich thi và Danh sách phòng thi Học kỳ 1 đợt 2 lần 1 năm học 2017-2018

Nhận đơn phúc khảo kỳ thi đợt 1, học kỳ 1, năm học 2017-2018 tại Hà Nội (lần 2)

21/11/2017

Phòng Khảo thí và ĐBCLGD nhận đơn phúc khảo của kỳ thi Lần 1, Đợt 1, HK 1, NH 2017-2018

DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN KHẢO THÍ ĐÃ XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI

01/12/2017

DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN KHẢO THÍ ĐÃ XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐỀ THI/ĐÁP ÁN

Kết quả phúc khảo kỳ thi đợt 1, lần 1, Học kỳ 1, NH 2017-2018 (Đợt 1 + Đợt 2)

04/12/2017

Kết quả phúc khảo các học phần khảo thí đợt 1, học kỳ 1, năm học 2017-2018