Lịch thi Lần 1 Đợt 2 Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

30/05/2019

Lịch thi Lần 1 Đợt 2 Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Về việc ban hành Quy chế thi khảo thí kết thúc học phần đào tạo theo hệ thống tín chỉ

20/02/2019

Về việc ban hành Quy chế thi khảo thí kết thúc học phần đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Kết quả phúc khảo kỳ thi 181HN_D1_L1

20/01/2019

Kết quả phúc khảo kỳ thi 181HN_D1_L1

Thông báo nhận đơn phúc khảo Học kỳ 1, đợt 1, lần 1 năm học 2018 - 2019 (181HN_D1_L1)

27/11/2018

Phòng Khảo thí & ĐBCLGD nhận đơn phúc khảo Học kỳ 1, đợt 1, lần 1 năm học 2018 - 2019 từ 8h00 ngày 28/11/2018 đến 17h ngày 7/12/2018 (Đối với các học phần đã lên điểm) Sinh viên nộp đơn phúc khảo tại Phòng Khảo thí & ĐBCLGD, Nhà F, phòng 1.07 (Sử dụng Mẫu đơn phúc khảo). Nếu sinh viên có thắc mắc khác về điểm thi (Chưa cập nhật điểm,...) thì gửi đơn kiến nghị xem xét (Sử dụng Mẫu đơn đề nghị). Lưu ý: Các đơn đề nghị xem xét về điểm thi chỉ được giải quyết trong thời gian nhận đơn phúc khảo.