Số 373/MĐC-ĐBCL vv tiếp tục lấy ý kiến góp ý cho báo cáo TĐG CTĐT

24/07/2020

Công văn Số 373/MĐC-ĐBCL vv tiếp tục lấy ý kiến góp ý cho báo cáo TĐG chương trình đào tạo

TB số 365/MĐC-ĐBCL vv chấm bài, cập nhật điểm, hoàn thoàn học phí HK2 năm học 2019-2020

24/07/2020

Thông báo số 365/MĐC-ĐBCL vv chấm bài, cập nhật điểm, hoàn thoàn học phí HK2 năm học 2019-2020

Số 298/TB-MĐC

24/07/2020

Thông báo kết luận cuộc họp về Tư vấn hoàn thiện Báo cáo Tự đánh giá ngày 8/6/2020

Thông báo số 277/MĐC-ĐBCL về việc hoàn thiện minh chứng và báo cáo TĐG

24/07/2020

Thông báo số 277/MĐC-ĐBCL về việc hoàn thiện minh chứng và báo cáo TĐG

Thông báo số 273/MĐC-ĐBCL về việc hoàn thiện minh chứng và báo cáo Tự đánh giá

24/07/2020

Thông báo số 273/MĐC-ĐBCL về việc hoàn thiện minh chứng và báo cáo Tự đánh giá 07 CTĐT

Số 137/MĐC-ĐBCL về việc rà soát, điều chỉnh Quy trình Khảo thí

24/07/2020

Số 137/MĐC-ĐBCL về việc rà soát, điều chỉnh Quy trình Khảo thí

Số 134/MĐC-ĐBCL về việc rà soát cải tiến hình thức ra đề thi, cấu trúc đề thi, quản lý đề thi đáp án HK2 NH 2019-2020

24/07/2020

Công văn Số 134/MĐC-ĐBCL về việc rà soát cải tiến hình thức ra đề thi, cấu trúc đề thi, quản lý đề thi đáp án HK2 NH 2019-2020

Số 135/MĐC-ĐBCL về việc đăng ký bổ sung học phần khảo thí hệ đại học chính quy HKII NH 2019-2020

24/07/2020

Công văn Số 135/MĐC-ĐBCL về việc đăng ký bổ sung học phần khảo thí hệ đại học chính quy HKII NH 2019-2020

CV số 136/MĐC-ĐBCL về việc Khảo thí kết thúc học phần tại các cơ sở liên kết xa Trường

23/07/2020

Từ Học kỳ II năm học 2019-2020, Nhà trường thông báo về tổ chức thi kết thúc học phần đối với sinh viên đại học tại các cơ sở đào tạo liên kết xa Trường