Thông báo nhận đơn phúc khảo của HK 1,đợt 1, lần 2 và HK 1, đợt 2, lần 1, NH 2017-2018 (có các HP đã chấm kèm theo)

01/02/2018

Thông báo nhận đơn phúc khảo của HK 1,đợt 1, lần 2 và HK 1, đợt 2, lần 1, NH 2017-2018 từ ngày 29/02/2018 đến 17h ngày 05/02/2018

Thông báo về các nhóm học phần chưa có lịch thi HK I đợt 2 lần 1 năm học 2017-2018

06/01/2018

Phòng Khảo thí & ĐBCLGD thông báo về các nhóm học phần chưa có lịch thi HK I đợt 2 lần 1 năm học 2017-2018

Lich thi và Danh sách phòng thi Học kỳ 1 đợt 2 lần 1 năm học 2017-2018 (171HN-D2-L1)

02/01/2018

Lich thi và Danh sách phòng thi Học kỳ 1 đợt 2 lần 1 năm học 2017-2018

Nhận đơn phúc khảo kỳ thi đợt 1, học kỳ 1, năm học 2017-2018 tại Hà Nội (lần 2)

21/11/2017

Phòng Khảo thí và ĐBCLGD nhận đơn phúc khảo của kỳ thi Lần 1, Đợt 1, HK 1, NH 2017-2018

DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN KHẢO THÍ ĐÃ XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI

01/12/2017

DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN KHẢO THÍ ĐÃ XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐỀ THI/ĐÁP ÁN

Kết quả phúc khảo kỳ thi đợt 1, lần 1, Học kỳ 1, NH 2017-2018 (Đợt 1 + Đợt 2)

04/12/2017

Kết quả phúc khảo các học phần khảo thí đợt 1, học kỳ 1, năm học 2017-2018

Lịch thi và Danh sách phòng thi Học kỳ I Đợt 1 Lần 2 NH 2017-2018 (171HN-D1-L2)

08/12/2017

Lịch thi và Danh sách phòng thi Học kỳ I Đợt 1 Lần 2 NH 2017-2018 (171HN-D1-L2)