Nhận đơn phúc khảo kỳ thi đợt 1, học kỳ 1, năm học 2017-2018 tại Hà Nội (lần 1)

21/11/2017

Phòng Khảo thí và ĐBCLGD nhận đơn phúc khảo của kỳ thi Lần 1, Đợt 1, HK 1, NH 2017-2018

Thông báo nhận đơn phúc khảo kỳ thi Lần 2, Đợt 2, Học kỳ 2, NH 2016-2017

31/08/2017

Phòng Khảo thí và ĐBCLGD nhận đơn phúc khảo đợt của kỳ thi Đợt 2, Lần 2, HK 2, NH 2016-2017

Số 39/MĐC-KT&ĐBCLGD

31/08/2017

Về việc thông báo khảo thí đào tạo sau đại học

Số 361/TB-MĐC

31/08/2017

Thông báo kết luận Hội nghị về công tác khảo thí NH 2016-2017