Thông báo nhận đơn phúc khảo của HK 1,đợt 1, lần 2 và HK 1, đợt 2, lần 1, NH 2017-2018

01/02/2018

Thông báo nhận đơn phúc khảo của HK 1,đợt 1, lần 2 và HK 1, đợt 2, lần 1, NH 2017-2018 từ ngày 29/02/2018 đến 17h ngày 05/02/2018

 

Thông báo nhận đơn phúc khảo của HK 1,đợt 1, lần 2 và HK 1, đợt 2, lần 1, NH 2017-2018 từ ngày 29/02/2018 đến 17h ngày 05/02/2018
Sinh viên nộp đơn phúc khảo tại Phòng Khảo thí & ĐBCLGD, F107

*Lưu ý: Nếu sinh viên có thắc mắc khác về điểm thi (chưa có điểm, sai sót, ..) thì gửi đơn đề nghị xem xét. Các đơn đề nghị xem xét về điểm chỉ được xem xét giải quyết trong thời gian nhận đơn phúc khảo

Tải về tại đây