CV số 28-QĐ-HĐT ban hành Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Trường Đại học Mỏ - Địa chất

17/06/2020

CV số 28-QĐ-HĐT ban hành Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Trường Đại học Mỏ - Địa chất đến năm 2030

Tải về tại đây