Công văn hướng dẫn xây dựng CSDL NHCH đề thi đáp án

02/12/2017

 Công văn số 84/MDC-KT&DBCLGD ngày 11/02/2017: Hướng dẫn xây dựng file dữ liệu NHCH

Công văn số 200/MDC-KT&DBCLGD ngày 31/3/2017: Hướng dẫn sử dụng phần mềm kiểm tra dữ liệu NHCH

Công văn số 543/MĐC-KT&ĐBCLGD ngày 01/9/2017: Kế hoạch khảo thí Học kỳ I, NH 2017-2018

 

 

File đính kèm