Thông báo nhận đơn phúc khảo Học kỳ 2, đợt 1, lần 1 (172HN-D1-L1 Năm học 2017 - 2018)

24/04/2018

Thông báo nhận đơn phúc khảo Học kỳ 2, đợt 1, lần 1 năm học 2017 - 2018 từ ngày 24/4/2018 đến 17h ngày 4/5/2018

Sinh viên nộp đơn phúc khảo tại Phòng Khảo thí & ĐBCLGD, F107

*Lưu ý: Nếu sinh viên có thắc mắc khác về điểm thi (chưa có điểm, sai sót, ..) thì gửi đơn đề nghị xem xét. Các đơn đề nghị xem xét về điểm chỉ được xem xét giải quyết trong thời gian nhận đơn phúc khảo

Tải về tại đây