Thông báo nhận đơn phúc khảo Học kỳ 1, đợt 1, lần 1 năm học 2018 - 2019 (181HN_D1_L1)

27/11/2018

Phòng Khảo thí & ĐBCLGD nhận đơn phúc khảo Học kỳ 1, đợt 1, lần 1 năm học 2018 - 2019 từ 8h00 ngày 28/11/2018 đến 17h ngày 7/12/2018 (Đối với các học phần đã lên điểm) Sinh viên nộp đơn phúc khảo tại Phòng Khảo thí & ĐBCLGD, Nhà F, phòng 1.07 (Sử dụng Mẫu đơn phúc khảo). Nếu sinh viên có thắc mắc khác về điểm thi (Chưa cập nhật điểm,...) thì gửi đơn kiến nghị xem xét (Sử dụng Mẫu đơn đề nghị). Lưu ý: Các đơn đề nghị xem xét về điểm thi chỉ được giải quyết trong thời gian nhận đơn phúc khảo.

Tải về tại đây