Thông báo nhận đơn Phúc khảo Học kỳ 1, đợt 1 năm học 2019 - 2020

11/11/2019

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo Học kỳ 1, đợt 1 năm học 2019 - 2020 từ 8h00 ngày 19/11/2019 đến 17h ngày 19/11/2019 (đối với các học phần đã cập nhật điểm thi). Sinh viên nộp đơn phúc khảo hoặc đơn kiến nghị xem xét, kiểm tra điểm tại Bộ phận một cửa Trường Đại học Mỏ-Địa chất tầng 1 nhà C12 tầng.

Lưu ý: - Mẫu đơn phúc khảo: http://humg.edu.vn/mot-cua/Pages/home.aspx?ItemID=3

            - Các đơn đề nghị xem xét về điểm thi chỉ được giải quyết trong thời gian nhận đơn phúc khảo.