Thông báo nhận đơn Phúc khảo Học kỳ 1, đợt 2 năm học 2019 - 2020

07/02/2020

Nhà trường thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo Học kỳ 1, đợt 2 năm học 2019 - 2020 từ 8h00 thứ 2 ngày 17/02/2020 đến 17h00 thứ 4 ngày 19/02/2020 (đối với các học phần khảo thí đã cập nhật điểm thi). Riêng đối với những em sinh viên năm cuối đã có mặt ở Hà Nội, cần phúc khảo bài thi nhà trường ưu tiên cho các em được nộp đơn phúc khảo từ ngày 10/02. Sinh viên nộp đơn phúc khảo hoặc đơn kiến nghị xem xét, kiểm tra điểm tại Bộ phận một cửa Trường Đại học Mỏ-Địa chất tầng 1 nhà C12 tầng. 

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục sẽ phối hợp với Phòng Hành chính - Tổng hợp, các Khoa, Bộ môn và giảng viên để hoàn thành việc chấm bài, trả kết quả phúc khảo cho các em sinh viên sau 10 ngày kể từ khi kết thúc thời gian nhận đơn phúc khảo.

Lưu ý: - Mẫu đơn phúc khảo: http://humg.edu.vn/mot-cua/Pages/home.aspx?ItemID=3

            - Các đơn đề nghị xem xét về điểm thi chỉ được giải quyết trong thời gian nhận đơn phúc khảo.