CV số 136/MĐC-ĐBCL về việc Khảo thí kết thúc học phần tại các cơ sở liên kết xa Trường

23/07/2020

Từ Học kỳ II năm học 2019-2020, Nhà trường thông báo về tổ chức thi kết thúc học phần đối với sinh viên đại học tại các cơ sở đào tạo liên kết xa Trường

Tải về tại đây