Số: 1668/QLCL-KĐCLGD về việc thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD

18/02/2020

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC TRÌNH ĐỘ CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tải về tại đây